Jump to the main content block

 

(D)Book Chapter

(D) Book Chapter

  1. Miao Wang, Po-Jung Huang, Chao-Kai Chou, Pei-Hsiang Tsou, Hirohito Yamaguchi, Mien-Chie Hung, Jun Kameoka, Nanofluidics, 2nd Edition , Chapter 5 Nanofluidic Strategies for Cancer Research