Faculty

Jimmy C. M. Kao,

Chair Professor

Chung-Shin Yuan ,

Distinguished Professor

Yuan-Chung (Oliver) Lin,

 Distinguished Professor

kao107

yuan

oliver109

Wei-Hsiang Chen,

Professor & Chair

Yen-Ping Peng,

 Professor

 

will109

peng109

 

Ken-Lin Chang,

Associate Professor

Yu-Jen Shih,

Associate Professor

Tse-Lun Chen,

Assistant Professor

kenny109

 shih109

Chen, Kang-Shin

Honorary Emeritus Professor

Gordon C. C. Yang,

Honorary Emeritus Professor

Ming-Shean Chou,

Honorary Emeritus Professor

shin109

 gordon109

chou109